арт-педагогіка на уроках української мови та літературиПОЛОЖЕННЯ ПРО МАЙСТЕР-КЛАС

 

Пояснювальна записка

Майстер-клас - (від англійського masterclass: master - кращий в якій-небудь області class - заняття, урок) - Майстер-клас - сучасна форма проведення навчального тренінгу-семінару для відпрацювання практичних навичок за різними методиками і технологіями з метою підвищення професійного рівня і обміну передовим досвідом учасників, розширення кругозору і прилучення до новітніх галузей знання.

Майстер-класи схожі на курси підвищення кваліфікації для тих, хто вже відбувся як фахівець, але хотів би дізнатися більше.

Майстер-клас для професіоналів - це можливість познайомитися з новою технологією, новими методиками і авторськими напрацюваннями. А це означає крок вперед у своїй справі.

Майстер-клас - це семінар, під час якого ведучий спеціаліст розповідає і, що ще більш важливо, показує, як застосовувати на практиці нову технологію або метод. Методика проведення майстер-класів не має якихось строгих і єдиних норм. Здебільшого вона ґрунтується як на інтуїції провідного фахівця, так і на сприйнятливості слухача. Принцип майстер-класу: «Я знаю, як це робити. Я навчу вас ». На майстер-класі завжди надається можливість попрактикуватися під чуйним і доброзичливим увагою викладача, який вислухає і відповість на всі ваші запитання.

Майстер-клас - це двосторонній процес, і відносини «викладач - слухач» є абсолютно необхідними. Безперервний контакт, практично індивідуальний підхід до кожного слухача - ось те, що відрізняє майстер-класи від всіх інших форм і методів навчання. До участі у майстер-класах запрошуються кращі фахівці в області, що вивчається.

Успішне освоєння теми майстер-класу відбувається на основі продуктивної діяльності всіх учасників.

Таким чином, вчитель-майстер представляє власну систему роботи, яка передбачає комплекс методичних прийомів, педагогічних дій, які притаманні саме цьому педагогу; дії взаємопов'язані між собою, оригінальні і забезпечують ефективне рішення навчально-виховних завдань. Ознаками системи роботи вчителя є цілісність, оптимальність у визначенні місця і часу застосування кожного методичного прийому; різнобічність впливу на учнів з одночасною зосередженістю на розвитку стрижневих провідних якостей особистості; оригінальність методики.

Мета майстер-класу - створити умови для формування досвіду проектування адаптивної освітнього середовища учнів, індивідуального стилю творчої педагогічної діяльності, а також ведення дослідно-експериментальної та науково-дослідної роботи вчителя.

Завдання майстер-класу:

• Створення умов для професійного самовдосконалення педагогів.

• Розвиток досвіду роботи з проектування адаптивної освітнього середовища.

• Вивчення авторської моделі занять в режимі демонстрованої педагогічної технології.

• Впровадження вчителем-майстром педагогічного досвіду шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;

Вимоги до педагога, що проводить майстер-клас.

Педагог-майстер - це педагог, що має педагогічну освіту, і або вищу кваліфікаційну категорію, володіє дослідницькими навичками і вміннями, що володіє методами психолого-педагогічних досліджень.

Функції педагога майстер-класу:

• Проведення досліджень, експериментальної роботи за темою майстер-класу.

• Реалізація моніторингу, порівняння поетапних результатів.

• Представлення теоретичних і практичних аспектів теми майстер-класу для слухачів.

Обов'язки педагога майстер-класу:

• Вміти аналізувати інноваційні педагогічні технології, відбирати зміст і застосовувати на практиці.

• Вміти прогнозувати підсумки своєї діяльності, порівнювати їх з результатами.

• Розробляти методичні підходи, рекомендації з проведення майстер-класу.

• Інформувати керівника про виниклі труднощі при підготовці та проведенні майстер-класу.

Педагог-майстер має право:

• Підвищувати кваліфікацію та професійну майстерність.

• Розробляти методи, прийоми, засоби навчання і виховання, рекомендації при впровадженні технологій та інноваційних програм.

• Вносити пропозиції з проведення майстер-класу.

•Приймати участь у майстер-класах інших педагогів, методичних об'єднаннях, конференціях.

Форми:

• Лекція

• Практичне заняття

• Інтегроване (лекційно-практичне) заняття

• Семінар-практикум

• Презентація

• Тренінг-семінар

• Лабораторний практикум

• Технологічний експеримент

Активізація пізнавальної діяльності всіх учасників роботи майстер-класу забезпечується тим, що ця форма навчання є засобом створення трьох типів умов:

• забезпечується формування мотивації та пізнавальної потреби в конкретній діяльності;

• стимулюється пізнавальний інтерес і відпрацьовуються вміння з планування, самоорганізації і самоконтролю педагогічної діяльності;

• здійснюється індивідуальний підхід по відношенню до кожного учасника майстер-класу, відслідковуються позитивні результати навчально-пізнавальної діяльності кожного вчителя.

Зміст програми МК

У ході майстер-класу учасники:

• вивчають розробки за темою майстер-класу;

• беруть участь в обговоренні отриманих результатів;

• задають питання, отримують консультації;

• пропонують для обговорення власні проблеми, питання, розробки;

• висловлюють свої пропозиції щодо вирішення обговорюваних проблем.

Основні наукові ідеї - діяльнісний, дослідницький, рефлексивний підходи

Основні напрямки МК

• створення умов формування учительського портфоліо, педагогічної системи вчителя-предметника;

• проведення теоретичного та практичного курсів з проектування та моделювання уроків учителів-предметників з використанням педагогічних технологій;

• організація та проведення семінарів, лекцій, серії відкритих занять вчителів Сотніковской ЗОШ та створення електронного банку ресурсів за підсумками проведення МК

• Розробка та запровадження у школі гуманістичної (антропологічної) моделі освітньої системи

Результат діяльності МК:

- Удосконалення вміння моделювати урок у режимі технології, в якій ефективно працює майстер.

- Розміщення систематизованого теоретичного матеріалу на сайті школи;

- Отримання документа-довідки, що засвідчує про проведення МК, завіреного підписом директора школи

Структура і регламент роботи

1. Майстер-клас створюється з ініціативи педагогів.

2. Керівником МК є вчитель

3. Керівник МК формує групу з числа педагогів, які мають позитивний педагогічний досвід в освоєнні нових освітніх і виховних технологій

4. МК самостійно планує і регламентує свою діяльність.

5. Форми роботи МК розробляють члени групи з урахуванням запитів учасників МК

6. Рішення МК приймаються методом узгодження позицій.

7. Навчання в МК ведеться групами 10-15 осіб.

8. МК створюється строком на два роки, при необхідності подовження терміну роботи.

Документація та звітність

• Засідання МК протоколюються.

• За підсумками МК керівником складається аналітична довідка про результати проведення МК.

• Документи зберігаються у керівника науково-методичного центру школи, який курирує даний напрямок освітньої установи.

Особливе значення в роботі майстер-класу набуває спостереження як найбільш інформативний метод дослідження.

Науковість педагогічного спостереження забезпечується дотриманням таких основних вимог:

• спостереження проводиться за заздалегідь продуманим планом з чітко поставленою метою;

• в плані деталізуються всі питання, по яким необхідно отримати конкретні відповіді в процесі аналізу результатів спостереження;

• кількість досліджуваних ознак має бути мінімальним, і вони повинні бути точно визначені у плані;

• спостерігач зобов'язаний ретельно передбачити можливості появи помилок спостережень і по можливості попередити їх.

Алгоритм педагогічного спостереження

 Етапи:

вибір об'єктами визначення мети;

складання плану;

підготовка документів (бланків протоколів, інструкцій тощо)

збір даних спостереження (записи, протоколи, таблиці);

обробка та оформлення результатів спостереження;

аналіз результатів;

висновки спостереження.

Послідовність дій - покроковий алгоритм вивчення авторської системи роботи вчителя - майстра.

Критерії оцінки - новий рівень індивідуального стилю творчої педагогічної діяльності (імітаційний, конструктивний, творчий).

Якісно новий результат - вміння моделювати урок у режимі технології, в якій ефективно працює майстер.

Покроковий алгоритм технології майстер-класу.

1-й крок. Презентація педагогічного досвіду майстра.

1.1. Коротка характеристика учнів експериментального класу, обґрунтування результатів діагностики, прогноз розвитку учнів.

1.2. Коротке обґрунтування основних ідей ефективна в роботі з експериментальним класом.

1.3. Опис досягнень в досвіді роботи майстра, який зафіксовано в міському інформаційному центрі.

1.4.Доведення результативності діяльності учнів, які свідчать про ефективність використання педагогічної технології.

1.5. Визначення проблем і перспектив у роботі вчителя.

2-й крок. Представлення системи уроків.

2.1. Опис системи уроків в режимі ефективної педагогічної технології

2.2. Визначення основних прийомів роботи, які майстер буде демонструвати слухачам.

3-й крок. Імітаційна гра.

Учитель-майстер проводить урок зі слухачами, демонструючи прийоми ефективної роботи з учнями.

3.1. Слухачі одночасно грають дві ролі:

учнів експериментального класу та експертів, присутніх на відкритому уроці.

4-й крок. Моделювання.

4.1. Самостійна робота слухачів з розробки власної моделі уроку в режимі технології уроку майстра (Майстер виконує роль консультанта, організовує самостійну діяльність слухачів і управляє нею).

4.2. Обговорення авторських моделей уроку.

5-й крок. Рефлексія.

5.1. Дискусія за результатами спільної діяльності Майстра і слухачів.

Досягнення цілей в роботі майстер-класу визначається відповідно до поставленої мети. Результатом спільної діяльності є модель уроку, яку розробив «вчитель - учень» під керівництвом «вчителя майстра» з метою застосування цієї моделі у практиці власної діяльності.

Таким чином, вчитель-майстер розкриває «учням» авторську систему навчально-виховної роботи зі свого предмета.

Майстер-клас відображає вміння майстра проектувати успішну діяльність школярів, створює умови для зростання педагогічної майстерності на основі рефлексії власного педагогічного досвіду.